Generalforsamling, Referat, Regnskab og Budget

Reviderede Turneringsbestemmelser gældende fra den 01. April 2018

Af Bestyrelsen 1/03/2018

Generelle Turneringsbestemmelser for Herreklubben:
Alle turneringer afvikles efter Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler samt de til enhver tid gældende lokale regler.

Der kan afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige propositioner. Propositionerne vil altid være tilgængelige på Herreklubbens hjemmeside. Når intet andet er oplyst, vil det altid være HK’s generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er gældende.

Deltagere
Turneringer er åbne for medlemmer af Herreklubben og deres gæster.

Tilmelding og starttid
Turneringer afvikles fra gul/hvid tee og gældende er kun lokale regler, der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra Turnerings- og/eller Baneudvalget. Overtrædelse af lokale regler medfører straf.

Tilmelding skal ske på golfbox via www.golf.dk eller via www.herreklubben.dk. Tilmeldingen er bindende, men kan afmeldes via golfbox senest dagen før match kl 16:00 eller herefter ved henvendelse til startertelefonen. Startlisten er tilgængelig i Albatross Bar på dagen.
Max. hcp. – index 30,6 => 36 AB. Er dit hcp. højere kan du ikke få mere end 36 tildelte slag.

Turneringsfee og afbud
Medlemmer af Herreklubben deltager gratis. Øvrige medlemmer af Simons kan deltage i max 3 matcher ved at betale DKK 100 per match, for gæster udefra er der et turneringsfee på kr. 100, der skal være betalt til turneringsledelsen senest 30 min. før starttidspunkt angivet på startlisten. Kontaktdata til turneringsleder fremgår af hjemmesiden.

Mødetid
Mødetid ved tee-stedet senest 5 min. før start. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten. Ved gunstart skal alle møde senest 5 min. før start. Har man 2. start på et hul, så skal man stadig møde samme tid som de øvrige spillere.

Ved for sent fremmøde inden for 5 min. efter starttiden idømmes 2 straffeslag i slagspil og tab af første hul i hulspil. Senere ankomst medfører diskvalifikation. I tilfælde af force majeure kan der dispenseres.

Manglende afbud/udeblivelse fra en turnering medfører 1 spilledags karantæne for efterfølgende turneringer.

Aflysning af turnering
Turneringsledelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering, uanset grund.

Forsinkelse af spillet
Utilbørlig forsinkelse af spillet vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller medføre 1 straffeslag (jf. regel 6-7), gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation.

Brug af afstandsmålingsudstyr
For alle klubturneringer gælder, at en spiller må opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande.
Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (fx hældninger, højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv) overtræder spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikation. Dette gælder uafhængigt af, om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.

Rækkeinddeling
Medlemmer af Herreklubben vil bliver inddelt i 3 rækker i 2018 sæsonen som følger:
A-rækken hcp. +8,0 – 8,8
B-rækken hcp. 8,9-14,4
C-rækken hcp. 14,5-30,6

Scorekort og placeringer
Scorekort indtastes direkte i golfbox tourneringmodul via smartphones eller på de opstillede tablets i Albatross Bar umiddelbart efter rundens afslutning. No Returns accepteres kun med gyldig underskrift af scorekort og begrundelse for NR. Scorekort afleveres herefter til turneringsledelsen i de i Albatross Bar opsatte kasser i nøje overensstemmelse med golfreglerne. Afbrydelse af spillet uden gyldig grund (§ 6-8 a), eller manglende aflevering af scorekort (§ 6-6 b), medfører diskvalifikation. Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation. Ikke afleveret scorekort medfører diskvalifikation og kan i gentagne tilfælde medføre indberetning til klubbens handicapkomite.

Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringerne efter opnået antal stableford point. Ved lige resultat afgøres placering efter hcp index, således at laveste index vinder. Ved DGU tællende matcher overfører herreklubbens matchansvarlig scores efterfølgende i Golfbox til hcp regulering efter CBA beregning.

Anke
Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering skal være HK’ bestyrelse i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse, og modtages alene ved fremsendelse af anken på mail til info@herreklubben.dk.

Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt sker umiddelbart efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen forudsættes for modtagelse af præmien. I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien tabes, og præmierækken forskydes tilsvarende.

Vedtægter

§ 1 – Navn
Foreningens navn er ”Herreklubben i Simon’s Golf Club” (herefter Herreklubben), med hjemsted i Fredensborg-Humlebæk Kommune.

§ 2 – Formål
Herreklubbens formål er at arrangere golfarrangementer for mandlige golfspillere i Simon’s Golf Club (herefter golfklubben).

§ 3 – Medlemmer
Alle herrer, der er medlemmer af Simon’s Golf Club, og som er over 18 år, kan være medlemmer af Herreklubben ved opfyldelse af de betingelser, der stilles
for medlemskab.

§ 4 – Rettigheder
Medlemmerne har ret til at deltage i Herreklubbens arrangementer og til at stemme på generalforsamlingen.

§ 5 – Generalforsamlingen
Generalforsamling afholdes i foreningens hjemstedskommune. Generalforsamlingen afholdes i november måned efter afslutning af sæsonen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved opslag og ved e-mail til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der fremsættes forslag, hvor vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette anføres i indkaldelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for en generalforsamling, skal i de sidste 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen være fremlagt på Herreklubbens hjemmeside. Ved den ordinære generalforsamling skal tillige årsregnskabet fremlægges forsynet med påtegning
af bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v. Hvert medlem har én stemme. Medlemmerne kan udøve stemmeret ved fuldmægtig, der skal være medlem.
Fuldmagter skal være skriftlige og overgives bestyrelsen. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og revisor
6. Eventuelt

På en generalforsamling kan, medmindre samtlige medlemmer er repræsenteret og giver samtykke, beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil.

Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller efter ønske fra 25 % af medlemmerne.

Hvem kan blive medlem af Herreklubben?

Alle der er fyldt 18 år og medlem af Simon’s Golf Club og har et WHS handicap. Har du højere HCP end 30,2 svarende til 36 slag på AB er du også velkommen, men du kan ikke få mere end 36 tildelte slag (AB).

Altid have en opdateret E-mail adresse i Golfbox, fordi vi rigtig gerne vil kommunikere med dig via e-mail. Undgå venligst at være ”anonym” når du booker tid i Golfbox.

Se meget mere her: Kære Mand